Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Inspirujące książki Encyklopedia Finalna

Encyklopedia Finalna

 Encyklopedia Finalna
The Final Encyclopedia

-

Urywki: 14 | Sentencje: 0


O czym:

Ludzkość, aby zrozumieć samą siebie, tworzy gigantyczną encyklopedię gromadzącą całą dostępną wiedzę. Niektórzy efektów jej pracy wyczekują z nadzieją... inni z przerażeniem.

Cykl Childe, do którego należy ta książka, to jeden z najlepszych cykli fantastyki militarnej.

Cytaty z tego dzieła w bazie sentencji Gavagai 0

Fragmenty z tego dzieła: 14

To żywi muszą się zająć sprawami żyjących, nawet jeśli to właśnie oni.

The concerns of the living must be with the living, even if the living are themselves.

Powinnaś chcieć tego czego chcesz.

You should want whatever is you want.

Był pewien, że ta hojność i przyjacielskie traktowanie musiały się wiązać z czymś, co Jennison miał nadzieję zyskać na Halu. Sprawa polegała teraz na tym, by dowiedzieć się, o co mu chodzi. – Takie sytuacje –  powiedział mu kiedyś Walter, –  zawsze rozwijają się w sesje negocjacji. A podstawowym sekretem zwycięskich negocjacji jest skłonienie drugiej strony, żeby to ona wysunęła ofertę.

He liked him no more now, and he was certain, that the apparent generosity and friendliness must tie some advantage Jennison was hoping to gain from him. Such situations always develop into bargaining sessions. And the first secret of successful bargaining is to make the other party do the proposing.

Jego umysł rozpoznawał fakt, że byli jedynie ludźmi, a głęboko wbudowano w niego zasadę, że dla każdego problemu związanego z istotami ludzkimi zawsze można było znaleźć praktyczne rozwiązanie.

His mind recognized the fact that they were only human; and he had been deeply instructed in the principle, that any problem involving human interaction there was a practical solution to be found by anyone who would search for it.

– Nie może zrobić niczego, –zabrzmiał łagodny głos Waltera InTeachera, – czego nie pokazałem ci już przy tej czy innej okazji. Nie jest nikim więcej niż użytkownikiem umiejętności rozwiniętych przez innych mężczyzn i kobiety, z których wielu może użyć ich znacznie lepiej niż on. Pamiętaj, że niczyj umysł i ciało nie są nigdy niczym więcej niż ciałem i umysłem ludzkim. Zapomnij o tym, że jest starszy i bardziej od ciebie doświadczony, skoncentruj się jedynie na prawdziwym obrazie tego czym jest i jakie są jego ograniczenia. – Strach jest po prostu jeszcze jedną bronią, – powiedział Malachi, – samą w sobie nie groźniejszą, niż ostrze noża. Traktuj go, jak zareagowałbyś na każdą inną broń. Kiedy nadejdzie, usuń mu się z drogi, tak, by cię minął, a potem przejmij i kontroluj dłoń która go na ciebie kieruje. Broń bez dłoni jest tylko jeszcze jedną rzeczą, we wszechświecie wypełnionym rzeczami.

He can do nothing that I've not shown you at one time or another. Hes no more than a user of skills developed by other men and women, many of them could use them far better than he can. Remember that no ones mind or body are ever more than human. Forget the fact hes older and more experienced than you; and concentrate only on a true image of what he is, and what his limits are. Fear is just one more weapon, no more dangerous in itself than a sharpened blade is. Treat it as you would any weapon. When it approaches, turn yourself to let it pass you by, then take the control the hand that guides it at you. The weapon without the hand is only one more thing – in a universe full of things.

     – Wiem – odpowiedział ponuro. – Dowiedziałem się o rozkazach i konieczności posłuszeństwa wobec nich tak wcześnie, że nawet nie pamiętam żebym tego nie wiedział. Ale ten sam człowiek który mnie tego 
              uczył powiedział mi też, że kiedy zaistnieje potrzeba należy zrobić to co wymaga wykonania. 

I learned about orders, and the need for obedience to them, so early, that I cant remember not knowing it. But the same man who taught me those things also taught me that, when necessary, you do what needs to be done. 

Nie ma złości, nie ma smutku, nie ma destrukcyjnych uczuć tam, gdzie jest zrozumienie. 

There is no anger – there is no sadness – there is no corrosive emotion – where there is understanding.

The secret of good seeing in dark is to not to lost part of the perception and keeping your eyes adjusted to ground level. 

The movements of all crowds fell into patterns which were continually changing, but only to related patterns. You could identify all the individuals. It was not by specific action or the lack of them taht Hal had come to recognize those who were anomalies within the patterns. I will stand open when you no longer need what I hide The neatness of the opportunity to tell him something was almost suspect I could give you to make it look like you're helping, but there's no point to it. There is nothing that you can do here that I cant do faster and better myself. So just sit back out of my way, and well talk as I go.

But there's a special historical pivot point in the twentieth century. It was the time of the acknowledgment of space. The great mass of humanity up until then had ignored, even then they knew of it, the size of the universe outside Earths air envelope and the insignificance of their little planet compared to it. Suddenly, they couldnt do that anymore, and the psychological shock was profound. Earth had suddenly ceased to be safe, warm protective shell for the race. They were suddenly naked to the stars. The shock of that made their century unique in human history and pre-history, and they were forced to be aware of the uniqueness. I know ” to those people who live in it, their own time is always the supremely important one; but the people in the twentieth really had some reason to think that way. The idea of space shook them up hard, down to the unconscious levels; and consequently, it shook up the then-existing forms of society – all-over Old Earth It cant be explained ” in the same sense as mathematics cant be explained ” in words. You have to talk the language in which it exist to explain it ” and even before that, your mind has to begin making the quantum jump to a first understanding of that language, before you really start learning what it is. 

You'll have seen, at one time or another, some great painting that reached out and captured you, heard a piece of music that was genius made audible, read a book that was beyond question one of the everlasting books? Then you know how all those things have one element in common, the fact you can come back and back to them. You can look, and look again, at the painting without ever exhausting what's to be found in it. You can listen to the music over and over, and each time find something new in it. You can read and reread the book without ever getting out of it all thats there for you to discover and enjoy.You see, what makes all your returning to these things possible is their capability of triggering off in you an infinity of discoveries; and they can do this because there is an infinity of things to be discovered put into them by the creator. That infinity of possibilities could never be marshaled together consciously by one human mind and put to work on one piece of canvas, one succession of sounds, one succession of printed words. You know that. But still, there they are. They did not exist before, and now they do. There was no way they could have come into existence except by being put there by human being who made each of them. And there was only one way he or she could have accomplished that – the maker had to have built not only with his conscious mind, which is precise but limited in how much it can conceive at any one time, but also with the unconscious, which knows no limits, and can bring all life's observations, all life's experience, to bear on a single rendered shape, sound or word, placed just so among it's fellow shapes, sounds or words. And thats what I call intuitive logic. 

A dokonawszy tego, Donal zrozumiał naukę o dziewicy wędrującej z workiem złota, po śmierci Dżynghis Khana. Spojrzał na pokój i porządek, który wymusił na wszystkich cywilizowanych planetach i zrozumiał, że niczego nie dokonał. Nie zmienił ani jednego umysłu, ani jednego nawyku w podstawowej konstrukcji zwierzęcia zwanego człowiekiem. I wtedy Donal rozpoczął naukę umiejętności odczuwania uczuć innych, aby nigdy więcej nie wpaść w pułapkę myślenia, że zmienił człowieka, podczas gdy w rzeczywistości zmienił tylko prawa, które kontrolowały jego działania. 

Yes. And having done it, Donal understood the lesson of the virgin with the bag of gold, after the death of Genghis Khan. He looked at the peace and law he had enforced on all the civilized planets and saw that he'd done nothing. He hadn't changed a single mind, a single attitude in the base structure of the human animal. And then Donal went out to learn the ability to feel anothers feelings, so that he could never again fall into the trap of thinking he had changed people when actually all he'd done was change the laws that controlled their actions.

I to jest sposób, który był używany od czasu prehistorycznych ludzi żyjących w jaskiniach Dordogne na Starej Ziemi – możesz przemawiać do podświadomości innych ludzi za pomocą sztuki. A wiesz dlaczego? Ponieważ sztuka – prawdziwa sztuka – nigdy nikomu nic nie mówi. Ona tylko czeka na kogokolwiek, kto pofatyguje się aby ją znaleźć.

And it's a way thats been used at least since a prehistoric people lived in the caves of the Dordogne, back on Old Earth – you can talk to the unconscious of other people through the mediums of art. And you know why? Because art – real art – never tells anyone something. It only lays it out there for whoever comes to pick up. 

Ludzki duch nigdy nie wytrzyma brzemienia łańcuchów przez dłuższy okres czasu, to się nie zmieni. Pojawią się spontaniczne bunty przeciw ludziom takim jak Bleys, przyczajone na uboczu, w odległych miejscach, z których trudno je będzie usunąć; i będą kontynuować walkę, bez końca. 

The human spirit will never endure chains long, any more than it ever has; and there are going to be spontaneous uprisings against the rule of those like Bleys, wholl hide out in back country or in other areas from which they'll be difficult to dislodge; and they'll continue to fight, perhaps indefinitely. 

Komentarze

Nie ma komentarzy