Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Robert Shea

Sentencje w bazie Gavagai:

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 5

Większość zachowań ludzkich jest taka, nie skupiona na przetrwaniu, lecz na systemie symboli, w które ludzie wierzą. Długie włosy, krótkie włosy, ryba w piątek, żadnej wieprzowiny, (…), same symbole, symbole, symbole, symbole. Uczeni (oświeceni) są szaleni z naszego punktu widzenia. Z ich punktu widzenia, to my jesteśmy szaleni.

Most of the human behavior is that sort, not oriented to survival but some symbol-system that people believe in. Long hair, short hair, fish on Friday, no pork, [...] alll symbols, symbols, symbols. Sure the Illuminati are crazy, from our point orf view. From their point of view we are crazy.

Lenin kazał w szkołach uczyć wszystkich gry w szachy. Wiecie dlaczego? Mówi, że szachy uczą lekcji, której muszą nauczyć się rewolucjoniści, że jeśli nie zmobilizujesz prawidłowo swoich sił, przegrasz. Bez względu jak wysokie są twoje morale, obojętnie jak wzniosły jest twój cel: walcz bez litości; użyj każdej krzty swojej inteligencji, albo przegrasz.

Lenin has ordered to schools to teach chess to everybody. You know why? He says that chess teachers the lessons that revolutionares must learn: that if you don't mobilize your forces properly, you loose... No matter how high your morality, no atter how lofty your goal: fight without mercy, use every ounce of intelligence, or you loose.

Powinni przekuć miecze na lemiesze, a harpuny na haki ogrodnicze.

They shall beat their swords into plowshares, and their spears into into prooning hooks.

Autorowi, doktorowi Malignowskiemu asystowało trzech absolwentów. Rozmawiali z 1700 parami małżeńskimi, w każdym przypadku przesłuchując oddzielnie mężów i żony, zadawali 100 kluczowych pytań o ich pierwsze spotkanie, pierwsze doświadczenia seksualne, ceremonię ślubu, miesiąc miodowy, sytuację finansową w pierwszym roku małżeństwa oraz o inne podobne rzeczy, które powinny zostawić trwałe wrażenia w pamięci. Ani jedna, spośród 1700 par nie dała identycznych odpowiedzi na te 100 pytań, a największą ilość punktów zdobyła para, która podała takie same odpowiedzi na 43 pytania. To badanie pokazało graficznie to, co wielu psychologów od dawna podejrzewało: historia życia, którą większość z nas nosi w czaszce jest bardziej naszym tworem (przynajmniej o 7% bardziej) niż precyzyjny zapis rzeczywistości. I tak, jak Malignowski podsumowuje, „rzeczywistość ma moc wsteczną, jest retrospektywna i złudna.” W tych okolicznościach, rzeczy nie doświadczone osobiście, lecz przekazane przez innych są nawet bardziej podatne na zniekształcenia, a kiedy opowieść zostanie przekazana przez pięciu narratorów, staje się jednym, stuprocentowym czystym mitem.
The author, Dr. Malignowski was assisted by three graduate students. They interviewed 1700 married couples, questioning husband and wife separately in each case, and asked 100 key questions about their first meeting, first sexual experience, marriage ceremony, honeymoon, economic standing during the first year of marriage, and similar subjects which should have left permanent impressions on the memory. Not one couple in the 1700 gave exactly the same answers to 100 questions, and the highest single score was made by a couple who gave the same answers to 43 of the questions. The study demonstrated graphically what many psyhologists have long suspected: the life history which most of us carry around in our skulls is more our own creation (at least seven % more) than it is an accurate recording of realities. As Malignowski concludes, 'reality is retroactive, retrospective and ilusory.' Under these circumstances, things not personally experienced but recounted by others are even more likely to be distorted, and after a tale passes through five tellers it is virtuallyone hundred % pure myth.

Zbieg okoliczności jest znów akceptowalnym wyjaśnieniem. Im częściej używa się wyrażenia zbieg okoliczności by wyjaśnić dziwaczne wydarzenia, tym bardziej oczywistym staje się, że nie szuka się lecz pomija się milczeniem prawdziwe wyjaśnienie. I to z wiary w zbieg okoliczności bierze się szeroko rozpowszechniony przesąd o Wieku Nauki.

Coincidence is again the accepted explanation. The more frequently one uses the word coincidence to explain blizzare happenings, the more obvious it becomes that one is not seeking, but evading the real explanation. And of The belief in coincidence is the prevalent superstition of the Age of Science.

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)