Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Jesteś tym, czym są napędzające cię z głębi pragnienia. A jakie są te pragnienia, taka jest twoja wola. Jaka jest twoja wola, takie uczynki. A jakie uczynki, takie przeznaczenie.

You are what your deep driving desire is. As your desire is, so is your will. As your will is, so is your deed. As your deed is, so is your destiny.

Brihadaranyaka Upanishad

Żaden człowiek nie jest wyspą, ale niektórzy z nas są długimi półwyspami.

No man is an island, but some of us are long peninsulas.

Ashleigh Brilliant

Mówi się nam, że talent stwarza okazje. Ale czasem wydaje się, że intensywne pragnienie stwarza nie tylko własne okazje, ale i własne talenty.

We are told that talent creates its own opportunities. But it sometimes seems that intense desire creates not only its own opportunities, but its own talents.

Eric Hoffer

Czyż życie jest tak miłe a pokój tak słodki, aby był kupiony za cenę łańcuchów i niewolnictwa? Przebacz mi, Wszechmogący, nie wiem jaką drogę obiorą inni, ale jeśliś na los mój wrażliwy, to daj mi wolność, albo daj mi śmierć!

Is life so dear or peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take, but as for me, give me liberty, or give me death!

Patrick Henry

Prawda dla prawnika to nie Prawda, ale spójność, albo konsekwentna użyteczność.

The lawyer's truth is not Truth, but consistency or a consistent expediency.

Henry David Thoreau

Nigdy nie ufaj ocalałemu, dopóki nie dowiesz się, jak przetrwały.

Never trust a survivor until you know how they survived.

Kurt Jr. Vonnegut

Kłamstwo dzieci i szczerość dorosłych to wady, których się nie wybacza.

Zdzisław Kałędkiewicz

Żaden człowiek nie rozumie dogłębnie prawdy zanim się jej nie przeciwstawi.

No man thoroughly understands a truth until he has contended against it.

Ralph Waldo Emerson

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam. Zaangażuj mnie a zrozumiem.

Tell me and I will forget; show me and I will remember; get me involved – and I will understand.

(unknown)

Nie ma innej porażki poza tą, że zaprzestaje się prób.

There is no failure except in no longer trying.

沒所謂的失敗,除了你不再嘗試之外。

Elbert Hubbard

Tak często pomiędzy tak zwanymi "ludźmi prymitywnymi" można się napatoczyć na duchowe osobowości, które natychmiast inspirują do szacunku, że można pomyśleć, że są one jakimś w pełni dojrzałym produktem nieniepokojonego losu.

So often among so-called 'primitives' one comes across spiritual personalities who immediately inspire respect, as though they were the fully matured products of an undisturbed fate.

(unspecified)

Świadomość to wtedy, gdy zdajesz sobie z czegoś sprawę, a sumienie, gdy chciałbyś sobie tego nie uświadamiać.

Conscious is when you are aware of something, and conscience is when you wish you weren't.

(unspecified)

Grupa badawcza Stanforda reklamowała uczestników badania nad zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Szukali pacjentów terapeutycznych, u których zdiagnozowano to zaburzenie. Reakcja była satysfakcjonująca: dostali 3000 odpowiedzi w ciągu trzech dni od ogłoszenia reklamy. Wszystkie od tej samej osoby.

A Stanford research group advertised for participants in a study of obsessive-compulsive disorder. They were looking for therapy clients who had been diagnosed with this disorder. The response was gratifying; they got 3,000 responses about three days after the ad came out. All from the same person.

(unspecified)

Jestem zmęczony i chory w wojnie. Jego chwała to bimber. Tylko ci, którzy nie strzelili ani nie usłyszeli krzyków i jęków rannych, którzy głośno wołają o krew, więcej zemsty, więcej pustki. Wojna to piekło. (przemówienie, 1879)

I am tired and sick of war. Its glory is all moonshine. It is only those who have neither fired a shot nor heard the shrieks and groans of the wounded who cry aloud for blood, more vengance, more desolation. War is hell. (speech, 1879)

William Tecumseh Sherman

Żaden człowiek nie staje się głupcem, dopóki nie przestaje zadawać pytań.

No man really becomes a fool until he stops asking questions.

Charles P. Steinmetz

Niech każdy naród wie, czy życzy nam dobrze, czy źle, że zapłacimy każdą cenę, poniesiemy wszelkie ciężary, sprostamy wszelkim trudnościom, wspieramy każdego przyjaciela, przeciwstawimy się każdemu wrogowi, aby zapewnić przetrwanie i sukces wolności.

Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the success of liberty. - Inagural Address

John Fitzgerald Kennedy

Większość kobiet nie kupuje ubezpieczenia na życie - one się z nim żenią.

Most women don't buy life insurance - they marry it.

(unspecified)

Nie mówię za innych, a inni nie mówią za mnie.

I don't speak for others and they don't speak for me.

(unspecified)

Aby dostać się gdziekolwiek, a nawet długo żyć, człowiek musi zgadywać i odgadywać w prawo, raz za razem, bez wystarczającej ilości danych, aby uzyskać logiczną odpowiedź.

To get anywhere, or even to live a long time, a man has to guess, and guess right, over and over again, without enough data for a logical answer.

Robert A. Heinlein

Młodzi znają zasady, starzy -- wyjątki.

The young know the rules, the old know the exceptions.

(unspecified)

Dla każdej reguły jest wyjątek... oprócz tej.

There is an exception to every rule, except this one.

(unspecified)

Wiek i zdrada zawsze pokonają młodość i umiejętności.

Age and treachery will always overcome youth and skill.

(unspecified)

Nie wiedziałem, że to niemożliwe, kiedy to zrobiłem.

I didn't know it was impossible when I did it.

(unspecified)

Ten kto prawdę sprzedaje bliski jest sprzedawania ludzi.

ks. Jerzy Popiełuszko

Pragnienie bezpieczeństwa stoi na drodze każdego szlachetnego przedsięwzięcia.

The desire for safety stands against every great and noble enterprise.

Tacyt

Życie niesie miano życia, ale w rzeczywistości jest śmiercią.

Life has the name of life, but in reality it is death.

Heraclitus (Heraklit z Efezu)

Są rzeczy, które chciałem tak długo, że zgodzę się je mieć tylko pod warunkiem, że będę mógł chcieć je nadal.

There are things I have wanted so long that I would only consent to have them if I could keep wanting them.

Robert Brault

Po prostu bycie z innymi ludźmi, którzy są również poszukiwaczami i którzy są zaangażowani w tę samą misję, jest bardzo ważne.

Simply being with other people who are also seekers and who are involved in the same quest you are is very meaningful.

Dan Wakefield

Dopiero gdy nasz przeciwnik pokaże swoją twarz, możemy z nim rozpocząć walkę.

We can confront our enemies only after they unmask themselves

敵人揭露他心計之後,我們才可以鬥爭他。

(unknown)

Wielkie umysły mają cel; inni mają pobożne życzenia.

Great minds have purpose; others have wishes.

偉大的心靈心懷理想; 一般人只有願望而已。

Washington Irving

Nigdy nie mów, że czegoś nie da się zrobić, ponieważ – było kolejną rzeczą, którą zwykł powtarzać mu tata – zawsze mów, to dałby się zrobić, gdyby...

Never say, “it can't be done because,” was another thing his dad used to tell him. Always say, “it could be done if . . .”

(unknown)

Monarchia pruska nie jest krajem, który ma armię, a armią, która ma kraj, w którym – jako taka – jest stacjonowana

the Prussian monarchy is not a country which has an army, but an army which has a country, in which – as it were – it is just stationed.

Georg Heinrich Berenhorst

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie. Klik

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni